Eerstelijnszorg in verzekeringen

ABEX index


Waardeverlies vermijden


ABEX staat voor Associatie van Belgische Experten. Zij zijn diegenen die de index beheren en berekenen. In mei en november van elk jaar wordt de nieuwe ABEX index bekend gemaakt. Deze index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de evolutie van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode. De ABEX -index is een samenvatting van de waarnemingen van de leden van een Commissie die op nationaal niveau actief is. Deze commissie analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen. Uit deze gegevens, die over het hele grondgebied verzameld worden, wordt een nationaal gemiddelde berekend.

De verzekeringsmaatschappijen baseren zich, voor hun brandverzekeringspolissen, op deze index. De toepassing ervan zorgt er bijgevolg voor dat een verzekerd kapitaal steeds mee evolueert met de kostprijzen die verbonden zijn aan de bouwsector. Dankzij deze koppeling worden een devaluatie of waardevermindering van uw verzekerd pand vermeden. 

Aangezien de premie voortvloeit uit het verzekerde kapitaal volgt de premie dus ook de evolutie van die index. Wie een omrekening doet kan, soms, vaststellen dat de premie hoger is dan het resultaat van de omrekening. Als dat zo is dan heeft de verzekeringsmaatschappij niet alleen de ABEX indexatie uitgevoerd maar er ook nog een premieverhoging aan toegevoegd.


Een rekenvoorbeeld


Stel dat je op 29 november 2015 een woning had verzekerd voor een verzekerd kapitaal, in heropbouwwaarde, van € 290.669,59. Dan was dat kapitaal gekoppeld aan de ABEX index van november 2015 en bedroeg die 744.

Als je wilt weten wat het verzekerd kapitaal, in heropbouwwaarde, is op 29 november 2021 dan moet je het verzekerde kapitaal van 2015 delen door het ABEX cijfer van 2015 en vermenigvuldigen met het ABEX cijfer van novermber 2021 zijnde 909.


Dus: € 290.669,59 : 744 x 906 = € 353.997,08


Stel dat de premie, lasten en kosten inclusief in november 2015 € 336,45 bedroeg en je wilt weten hoeveel de premie op 29 november 2021 zou zijn dan deel je de premie van 2015 door het ABEX cijfer van 2015 en vermenigvuldig je het met het ABEX cijfer van november 2021.


Dus: € 336,45 : 744 x 906 = € 409,71, lasten en kosten inclusief.


De jaarpremie is dus met € 73,26 gestegen ten opzichte van 6 jaar geleden maar de woning is in diezelfde periode ook met € 63.327,49 in verzekerde heropbouwwaarde toegenomen.


Is de premie hoger dan heeft je verzekeringsmaatschappij ook nog een premieverhoging doorgevoerd.


Opzeg


Een verzekeringspolis heeft altijd een duurtijd van 1 jaar en wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd tenzij je uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag de polis opzegt. 

Als er sprake is van een premieverhoging dan geldt de vooropzegtermijn van 3 maanden niet en dan kan je de polis opzeggen vanaf het moment dat je het vervaldagbericht met de nieuwe premie ontvangt tot uiterlijk 3 maanden na ontvangst ervan.

Een premiestijging ten gevolge van een indexatie is geen reden om de polis op te zeggen wegens een premieverhoging omdat de verhouding tussen index, verzekerd kapitaal en premie gelijk blijft.